Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Ostrava - Slezská Ostrava - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Jiří Jedlička
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Karolína Kopecká Ostrava - Slezská Ostrava
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

4 Doprava

Hodnocení oblasti

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez kompletních dat nelze provést hodnocení.

Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Popis je uspokojivý. Pro budoucí hodnocení a případný přesun do vyšších katogeroií je nutné řešit datové zdroje, např. evidenci bezbariérovosti, mobiliář, cyklostojany, cykloklece. Zda by bylo také vhodné si stanovit cíl kam by městská část chtěla dospět. Poté sledovat trend. Podrobněji u jednotlivých podotázek. Bylo by potřeba dopracovat stručné shrnutí celé problematiky.

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez kompletních dat nelze provést hodnocení.

Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Zde by chtělo celkově popsat co je a co není schopna městská část ovlivnit. Zároveň stanovit cílové stavy co by jste chtěli dosáhnout.

4.3 Nízkoemisní vozidla

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pozitivní změny se dle zjištěných dat dějí pouze na úrovni města.

Oblast 4.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ve vztahu k MHD městská část opravdu nemůže nic moc ovlivnit. Nicméně otázka je mířena i k vozidlům městské části  - úřadu a případně jím řízených organizací. Zde toto již ovlivnit může např. i podporou elektrokol, podporvat nákup EVV.

4.4 Bezpečnost silničního provozu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez kompletních dat nelze provést hodnocení.

Oblast 4.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Zde by bylo do budoucna potřeba kvatifikovat jednotlivé indikátory, zaměřit se na problémové oblasti a vše stručně shrnout do popisu.

4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.5
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Opět by bylo dobré stručné shrnutí toho co je a případně toho co se připravuje.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

4 Doprava

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Struktura auditu byla po formální stránce zpracována v pořádku.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit dává odpovědi na návodné otázky. V některých případech si myslim, že městký obvod podceňuje své možnosti a kompetence v tom jak udržitelně plánovata a rozhodovat v oblasti dopravy.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

V řadě případů jsou využity indikátory. V některých případech indikátory využity nejsou, protože nejsou sledována potřebna data. TOto by bylo potřeba do budoucna zlepšit.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez kompletních dat nelze provést hodnocení.

Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Popis je uspokojivý. Pro budoucí hodnocení a případný přesun do vyšších katogeroií je nutné řešit datové zdroje, např. evidenci bezbariérovosti, mobiliář, cyklostojany, cykloklece. Zda by bylo také vhodné si stanovit cíl kam by městská část chtěla dospět. Poté sledovat trend. Podrobněji u jednotlivých podotázek. Bylo by potřeba dopracovat stručné shrnutí celé problematiky.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez kompletních dat nelze provést hodnocení.

Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Zde by chtělo celkově popsat co je a co není schopna městská část ovlivnit. Zároveň stanovit cílové stavy co by jste chtěli dosáhnout.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pozitivní změny se dle zjištěných dat dějí pouze na úrovni města.

Oblast 4.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ve vztahu k MHD městská část opravdu nemůže nic moc ovlivnit. Nicméně otázka je mířena i k vozidlům městské části  - úřadu a případně jím řízených organizací. Zde toto již ovlivnit může např. i podporou elektrokol, podporvat nákup EVV.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez kompletních dat nelze provést hodnocení.

Oblast 4.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Zde by bylo do budoucna potřeba kvatifikovat jednotlivé indikátory, zaměřit se na problémové oblasti a vše stručně shrnout do popisu.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.5
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Opět by bylo dobré stručné shrnutí toho co je a případně toho co se připravuje.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Existence Plánu udržitelné mobility pro město

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

nedostatečné datové zdroje, vlastní akční plán pro naplňování Plánu udržitelné mobility, ujasnění si kompetencí a příležitostí pro navrhovaní opatření v duchu udržitelného rozvoje

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

vlastní iniciativa, navržení vlastního akčního plánu co, proč a jak dělat; ochota pro změnu.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

rozloha a rztříštěnost obvodu, neochota změnit zaběhlé systémy a stereotypy.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

K sebehodnocení přistoupil obvod dle mého názoru vlažně. V řadě otázek se s nažil vyhýbavě odpovědět, že aktivity nejsou v jeho kompetenci. Nakonec přec jen zohlednil připomínky a podněty. I přesto, pokud chce městská část do budoucna udržitelně řešit oblast dopravy,  je potřeba věnovat úsilí a pozornost příležitostem a především si ujasnit proč a jak toho dosáhnout. Zároveň by stálo za zváženou přehodnotit postoj, že exituje Plán udržtelné mobility pro Ostravu a my stím nemůžeme nic dělat. Opak je pravdou. Jend alze vznášet podněty pro jeho budoucí aktualizaci a především na základě tohoto dokumnetu lze např. zpracovat svůj dílčí akční plán jak zlepšit udržitelně dopravu v městské části. Např. argument, že je nedostatek parkovacích míst, tak je budeme dále stavět, není v tomto duchu úplně správny. Pohled by měl být spíše jak lépe uspořádat stávající uliční prostor, jak postupně budovat město krátkých vzáleností.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Jelikož se jedná  první audit hodnotím stav tématu za uspokojivý bez podmínek. Nicméně do budoucna je potřeba výrazněji zapracovat na celkovém pohledu řešení udržitelného rozvoje dopravy  - podpory nemotorové dopravy, dopravy v klidu a bezpečnosti.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek