Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Ostrava - Slezská Ostrava - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Eva Jonešová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Karolína Kopecká Ostrava - Slezská Ostrava
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

2 Životní prostředí

Hodnocení oblasti

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Cena pitné vody a cena za odvádění odpadních vod je vyjádřena jako "vodné" a "stočné". Stát reguluje ceny vodného a stočného principem věcně usměrňované ceny podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Velmi jednoduše řečeno - zákon a prováděcí předpisy vymezují provozovateli náklady, které může promítnout do ceny vodného a stočného při dosahování přiměřeného zisku. Respektování těchto pravidel kontroluje stát prostřednictvím finančních úřadů a Ministerstva financí České republiky.

Pitná voda dodávaná do ostravské vodovodní sítě je hygienicky nezávadná a splňuje všechny požadavky stanovené současným platným právním předpisem. Kvalita vody ve vodovodní síti je pravidelně kontrolována z hlediska fyzikálně-chemického i mikrobiologického.

Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez dat nelze provést p

Městský obvod udržuje plochy veřejné zeleně. Plochy jsou udržovány dělníky čištění města a dále pracovníky technických služeb. Jsou prováděny pravidelné kontroly, je zpracována pasportizace, harmonogramy jednotlivých prací.  

Plochy ÚSES a vymezená přírodní území jsou v kompetenci Magistrátu města Ostravy. V rámci ploch veřejné zeleně je zajišťována pravidelná údržba jako seče, pletí, zálivky, hrabání listí aj. Kromě základní údržby jsou postupně plochy zeleně revitalizovány, podle jednotlivých konkrétních stanovišť jsou vysazovány stromy včetně keřů.

řesné hodnocení.


Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod má na svém území jen malou část zemědělské půdy a to převážně v okrajových oblastech, které mají venkovský charakter. Městský obvod nemá žádný program na podporu zemědělství. Zemědělci mohou využívat podpory a dotace distribuované Ministerstvem zemědělství.

Zemědělská půda je chráněna  zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského  půdního fondu, vyhláškami a metodickými pokyny MŽP a  MZ ČR.  Agendu ochrany zemědělské půdy vykonává Magistrát města Ostravy, se kterým úzce spolupracujeme.Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.4 Kvalita ovzduší

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V průběhu posledních 30 let se zásadním způsobem zlepšila kvalita ovzduší. Je to dáno především útlumem těžkého průmyslu, ekologizací výroby, rozšířením ekologického způsobu vytápění, masivnímu úklidu a čištění obvodu. Současně však Ostrava patří do Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, kde je vyšší koncentrace obyvatel, dopravy, průmyslu a z tohoto důvodu dlouhodobě horší kvalita ovzduší v porovnání se zbytkem republiky. Bohužel, řešení této situace dalece přesahuje možnosti městského obvodu (socio-ekonomická situace v regionu, stávající závislost na průmyslu, blízkost polských hranic respektive podniků, které produkují znečištění postihující i české území apod.).

Sebehodnocení tedy závidí na tom, s kým se má obvod srovnávat - zda se zbytkem republiky, který není poznamenán industriální minulostí a blízkostí polských hranic, nebo s Ostravou v dobách těžkého průmyslu.

Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

2 Životní prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Cena pitné vody a cena za odvádění odpadních vod je vyjádřena jako "vodné" a "stočné". Stát reguluje ceny vodného a stočného principem věcně usměrňované ceny podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Velmi jednoduše řečeno - zákon a prováděcí předpisy vymezují provozovateli náklady, které může promítnout do ceny vodného a stočného při dosahování přiměřeného zisku. Respektování těchto pravidel kontroluje stát prostřednictvím finančních úřadů a Ministerstva financí České republiky.

Pitná voda dodávaná do ostravské vodovodní sítě je hygienicky nezávadná a splňuje všechny požadavky stanovené současným platným právním předpisem. Kvalita vody ve vodovodní síti je pravidelně kontrolována z hlediska fyzikálně-chemického i mikrobiologického.

Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez dat nelze provést p

Městský obvod udržuje plochy veřejné zeleně. Plochy jsou udržovány dělníky čištění města a dále pracovníky technických služeb. Jsou prováděny pravidelné kontroly, je zpracována pasportizace, harmonogramy jednotlivých prací.  

Plochy ÚSES a vymezená přírodní území jsou v kompetenci Magistrátu města Ostravy. V rámci ploch veřejné zeleně je zajišťována pravidelná údržba jako seče, pletí, zálivky, hrabání listí aj. Kromě základní údržby jsou postupně plochy zeleně revitalizovány, podle jednotlivých konkrétních stanovišť jsou vysazovány stromy včetně keřů.

řesné hodnocení.


Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod má na svém území jen malou část zemědělské půdy a to převážně v okrajových oblastech, které mají venkovský charakter. Městský obvod nemá žádný program na podporu zemědělství. Zemědělci mohou využívat podpory a dotace distribuované Ministerstvem zemědělství.

Zemědělská půda je chráněna  zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského  půdního fondu, vyhláškami a metodickými pokyny MŽP a  MZ ČR.  Agendu ochrany zemědělské půdy vykonává Magistrát města Ostravy, se kterým úzce spolupracujeme.Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V průběhu posledních 30 let se zásadním způsobem zlepšila kvalita ovzduší. Je to dáno především útlumem těžkého průmyslu, ekologizací výroby, rozšířením ekologického způsobu vytápění, masivnímu úklidu a čištění obvodu. Současně však Ostrava patří do Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, kde je vyšší koncentrace obyvatel, dopravy, průmyslu a z tohoto důvodu dlouhodobě horší kvalita ovzduší v porovnání se zbytkem republiky. Bohužel, řešení této situace dalece přesahuje možnosti městského obvodu (socio-ekonomická situace v regionu, stávající závislost na průmyslu, blízkost polských hranic respektive podniků, které produkují znečištění postihující i české území apod.).

Sebehodnocení tedy závidí na tom, s kým se má obvod srovnávat - zda se zbytkem republiky, který není poznamenán industriální minulostí a blízkostí polských hranic, nebo s Ostravou v dobách těžkého průmyslu.

Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno