Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Ostrava - Slezská Ostrava - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Pavel Kajml
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Denis Velčovský Ostrava - Slezská Ostrava
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

1A Správa věcí veřejných

Hodnocení oblasti

1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Statutární město Ostrava i městský obvod mají platné strategické plány. V současné době se městský obvod z pohledu strategie a indikátorů spoléhá více na nadřazený plán statutárního města, který je novější, a jsou na něj již navázány některé nástroje používané úřadem při plánování investic respektive sestavování rozpočtových výhledů. Z toho důvodu byla iniciována dramatická aktualizace strategického plánu obvodu, která má za cíl větší integraci a propojení obou dokumentů. Součástí této aktualizace je i provedení auditů UR včetně začlenění vybraných indikátorů do nového strategického plánu.

 Ve věci schvalování rozpočtu městského obvodu i celého statutárního města fungují nadstandardní mechanismy propojující ekonomický výhled (BePlan databáze s kartami projektů, kategoriemi vlajkových projektů i informacemi o dotacích, akční plány, strategie, finanční fondy těchto strategií motivující k naplňování cílů strategických dokumentů atd.), strategické dokumenty (strategické plány města a obvodů , ale i jednotlivé strategie a metodiky) i transparentnost celého systému (interní i externí audity, zveřejňování hospodaření i důležitých rozhodnutí na webových stránkách, streamování jednání atd.). 

Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Cílem úřadu a vedení městského obvodu je rozvíjet Slezskou Ostravu všestranně v souladu s myšlenkami udržitelného rozvoje, transparentnosti a zodpovědné správy svěřeného majetku i povinností a agend. Jen velmi těžko jde udělat seznam „aktivit rozvoje“ nebo změřit efektivitu v rámci tak komplexního systému.

Zastřešujícím dokumentem je strategický plán, konkrétní kroky a opatření v rámci svěřené agendy pak určují jednotliví vedoucí odborů podle zákonem daných nároků, aktuálních situace v obvodu, potřeb občanů či požadavků vedení. Pochopitelně, cílem odboru financí a rozpočtu je úspora nákladů, která pak umožní i v rámci vyrovnaného rozpočtu investovat do inovací a nadstandardních opatření. Odbor vnitřních věcí a útvar interního auditu pak hlídají efektivitu úřadu, dodržování nařízení a zákonných postupů. Naprosto zřejmým úkolem odboru investic a strategického rozvoje je koordinace investiční činnosti. Průběžně připravuje podklady pro jednotlivé projekty a dle finančních limitů daných rozpočtem obvodu a dotačními programy je z plánů na papíru mění v realitu.  

Aktivity zajišťující dlouhodobou prosperitu obce jsou vyhodnocovány několik různými způsoby. V případě aktivit související přímo s agendou nějakého z odborů úřadu je evaluace součástí zhodnocení práce příslušného pracoviště (týdenní porady, výroční zprávy apod.). Činnost odborů, návrhy na financování, zařazení nových projektů a další důležitá rozhodnutí jsou kontrolována nejen vedoucími úředníky, ale i politickým vedením reprezentujícím názor občanů. Dalším kontrolním mechanismem jsou již zmíněné komise, které jsou odbornými poradními orgány rady, a dále výbory zastupitelstva (kontrolní a finanční). Nezávislou odbornou zpětnou vazbu pak máme díky spolupráci s jinými obvody či subjekty (např. v rámci programů jako MA21).

V neposlední řadě jsou zavedeny mechanismy umožňující kontrolu ze strany občanů (klikací rozpočet, dotazníková šetření, veřejná setkání s občany atd.). V posledních dvou letech je vedením obvodu za jednoznačnou prioritu považována komunikace s občany a transparentnost řízení městského obvodu i úřadu. Z toho důvodu samozřejmě došlo i ke vzniku nových aktivit v této oblasti. Občané jsou tak více zapojováni do rozhodovacích procesů a strategického plánování. 

Celkově lze říci, že městský obvod má řadu velmi dobře fungujících a již zavedených mechanismů kontroly a navíc proaktivně zavádí nové, tak, aby byla kontinuálně zvyšována transparentnost řízení obvodu a tím i vyvíjen tlak na větší efektivitu.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod si zakládá na transparentním chodu úřadu a otevřené komunikaci založené na vzájemné interakci s občany tzn. nejen oznamování rozhodnutí nebo sběr komentářů k nim, ale i na jejich využití v praxi.

 V nedávné době byla zavedena spousta inovativních mechanismů a nových typů komunikačních prostředků tak, aby byl přenos informací co možná nejefektivnější a zasáhl co největší skupinu obyvatel. Zároveň byly vylepšeny některé způsoby komunikace používané dříve. Tento dynamický systém je v neustálém vývoji a flexibilně se přizpůsobuje potřebám občanům, ale i projektům připravovaným v obvodě (např. zavedení proaktivního projednání návrhů studií za účasti veřejnosti). Další příklady viz jednotlivé odpovědi v této sekci.

 Pokud v něčem Slezská Ostrava vyniká nad ostatní obvody a města, je to právě tato oblast.

Oblast 1.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V roce 2019 proběhl „Výzkum potřeb a spokojenosti obyvatel městského obvodu SLEZSKÁ OSTRAVA ve všech klíčových oblastech života trvale bydlících občanů obvodu“, který cílil přímo na tuto problematiku. Jednalo se o dotazníkové šetření přímo na míru městskému obvodu Slezská Ostrava, které řešilo obecné hodnocení situace v obvodu, ale i konkrétní aktivity a projekty respektive priority ve vztahu k nim tak, jak je vnímají občané.

 Výsledky byly použity je zhodnocení již zavedených opatření, ale i k plánování dalšího směru vývoje. Občané byli informování jak v klasickém tištěném periodiku, tak pomocí sociálních sítí, na obvodě s analýzou pracuje jak politické vedení, tak jednotlivé odbory. Vzhledem k zakoupení elektronického nástroje na tvorbu takovýchto šetření i strukturování dotazníku, je možné výzkum po určité době zopakovat a zjistit trend v průběhu času.

 Vedle tohoto šetření městský obvod s občany aktivně komunikuje a průběžně zpracovává jejich podněty a připomínky – více viz popis v odpovědích na návodné otázky:  1.2.4., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.4. a 1.3.7. Obecně se dá říct, že městský obvod Slezská Ostrava je v tomto směru velmi proaktivní a komunikace s občany organizovaná kanceláří starosty je pečlivě vedena a monitorována. 

Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

1A Správa věcí veřejných

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Statutární město Ostrava i městský obvod mají platné strategické plány. V současné době se městský obvod z pohledu strategie a indikátorů spoléhá více na nadřazený plán statutárního města, který je novější, a jsou na něj již navázány některé nástroje používané úřadem při plánování investic respektive sestavování rozpočtových výhledů. Z toho důvodu byla iniciována dramatická aktualizace strategického plánu obvodu, která má za cíl větší integraci a propojení obou dokumentů. Součástí této aktualizace je i provedení auditů UR včetně začlenění vybraných indikátorů do nového strategického plánu.

 Ve věci schvalování rozpočtu městského obvodu i celého statutárního města fungují nadstandardní mechanismy propojující ekonomický výhled (BePlan databáze s kartami projektů, kategoriemi vlajkových projektů i informacemi o dotacích, akční plány, strategie, finanční fondy těchto strategií motivující k naplňování cílů strategických dokumentů atd.), strategické dokumenty (strategické plány města a obvodů , ale i jednotlivé strategie a metodiky) i transparentnost celého systému (interní i externí audity, zveřejňování hospodaření i důležitých rozhodnutí na webových stránkách, streamování jednání atd.). 

Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Cílem úřadu a vedení městského obvodu je rozvíjet Slezskou Ostravu všestranně v souladu s myšlenkami udržitelného rozvoje, transparentnosti a zodpovědné správy svěřeného majetku i povinností a agend. Jen velmi těžko jde udělat seznam „aktivit rozvoje“ nebo změřit efektivitu v rámci tak komplexního systému.

Zastřešujícím dokumentem je strategický plán, konkrétní kroky a opatření v rámci svěřené agendy pak určují jednotliví vedoucí odborů podle zákonem daných nároků, aktuálních situace v obvodu, potřeb občanů či požadavků vedení. Pochopitelně, cílem odboru financí a rozpočtu je úspora nákladů, která pak umožní i v rámci vyrovnaného rozpočtu investovat do inovací a nadstandardních opatření. Odbor vnitřních věcí a útvar interního auditu pak hlídají efektivitu úřadu, dodržování nařízení a zákonných postupů. Naprosto zřejmým úkolem odboru investic a strategického rozvoje je koordinace investiční činnosti. Průběžně připravuje podklady pro jednotlivé projekty a dle finančních limitů daných rozpočtem obvodu a dotačními programy je z plánů na papíru mění v realitu.  

Aktivity zajišťující dlouhodobou prosperitu obce jsou vyhodnocovány několik různými způsoby. V případě aktivit související přímo s agendou nějakého z odborů úřadu je evaluace součástí zhodnocení práce příslušného pracoviště (týdenní porady, výroční zprávy apod.). Činnost odborů, návrhy na financování, zařazení nových projektů a další důležitá rozhodnutí jsou kontrolována nejen vedoucími úředníky, ale i politickým vedením reprezentujícím názor občanů. Dalším kontrolním mechanismem jsou již zmíněné komise, které jsou odbornými poradními orgány rady, a dále výbory zastupitelstva (kontrolní a finanční). Nezávislou odbornou zpětnou vazbu pak máme díky spolupráci s jinými obvody či subjekty (např. v rámci programů jako MA21).

V neposlední řadě jsou zavedeny mechanismy umožňující kontrolu ze strany občanů (klikací rozpočet, dotazníková šetření, veřejná setkání s občany atd.). V posledních dvou letech je vedením obvodu za jednoznačnou prioritu považována komunikace s občany a transparentnost řízení městského obvodu i úřadu. Z toho důvodu samozřejmě došlo i ke vzniku nových aktivit v této oblasti. Občané jsou tak více zapojováni do rozhodovacích procesů a strategického plánování. 

Celkově lze říci, že městský obvod má řadu velmi dobře fungujících a již zavedených mechanismů kontroly a navíc proaktivně zavádí nové, tak, aby byla kontinuálně zvyšována transparentnost řízení obvodu a tím i vyvíjen tlak na větší efektivitu.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod si zakládá na transparentním chodu úřadu a otevřené komunikaci založené na vzájemné interakci s občany tzn. nejen oznamování rozhodnutí nebo sběr komentářů k nim, ale i na jejich využití v praxi.

 V nedávné době byla zavedena spousta inovativních mechanismů a nových typů komunikačních prostředků tak, aby byl přenos informací co možná nejefektivnější a zasáhl co největší skupinu obyvatel. Zároveň byly vylepšeny některé způsoby komunikace používané dříve. Tento dynamický systém je v neustálém vývoji a flexibilně se přizpůsobuje potřebám občanům, ale i projektům připravovaným v obvodě (např. zavedení proaktivního projednání návrhů studií za účasti veřejnosti). Další příklady viz jednotlivé odpovědi v této sekci.

 Pokud v něčem Slezská Ostrava vyniká nad ostatní obvody a města, je to právě tato oblast.

Oblast 1.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V roce 2019 proběhl „Výzkum potřeb a spokojenosti obyvatel městského obvodu SLEZSKÁ OSTRAVA ve všech klíčových oblastech života trvale bydlících občanů obvodu“, který cílil přímo na tuto problematiku. Jednalo se o dotazníkové šetření přímo na míru městskému obvodu Slezská Ostrava, které řešilo obecné hodnocení situace v obvodu, ale i konkrétní aktivity a projekty respektive priority ve vztahu k nim tak, jak je vnímají občané.

 Výsledky byly použity je zhodnocení již zavedených opatření, ale i k plánování dalšího směru vývoje. Občané byli informování jak v klasickém tištěném periodiku, tak pomocí sociálních sítí, na obvodě s analýzou pracuje jak politické vedení, tak jednotlivé odbory. Vzhledem k zakoupení elektronického nástroje na tvorbu takovýchto šetření i strukturování dotazníku, je možné výzkum po určité době zopakovat a zjistit trend v průběhu času.

 Vedle tohoto šetření městský obvod s občany aktivně komunikuje a průběžně zpracovává jejich podněty a připomínky – více viz popis v odpovědích na návodné otázky:  1.2.4., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.4. a 1.3.7. Obecně se dá říct, že městský obvod Slezská Ostrava je v tomto směru velmi proaktivní a komunikace s občany organizovaná kanceláří starosty je pečlivě vedena a monitorována. 

Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno