Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 18 - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Tomáš Hák
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Blanka Zahradníková Praha 18
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

2 Životní prostředí

Hodnocení oblasti

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V rámci vodoprávního úřadu ÚMČ Prahy 18 vznikl tento první audit, kde je patrné, že problematika šetření a využívání dešťové vody je spolu s čištěním odpadních vod řešena s níže popsanými úspěchy. Pokud se zásadním způsobem nezmění zákony a vodoprávní úřady budou mít i nadále zákonem zakotvené kompetence, bude se stav životního prostředí nadále zlepšovat. Nicméně veškeré snahy musejí být řešeny komplexně, a to včetně zemědělství, které je největším znečišťovatelem podzemních i povrchových vod.Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

 

Na území MČ Praha 18 se nachází Národní přírodní památka Letiště Letňany, Předmětem ochrany je biotop a populace kriticky ohroženého druhu sysla obecného na travnaté ploše letiště Praha Letňany.  Zástupce MČ Praha 18 se účastní jednání (ve věci ochrany sysla obecného) se zástupci AOPK ČR  


MČ Praha 18 připravuje veřejná projednávání velkých stavebních záměrů a změn územního plánu hl. m. Praha. Občané tam vyjadřují své připomínky, které pak MČ Praha 18 zapracovala do připomínek k uvedeným záměrům.  

MČ má vypracovaný pasport zeleně, který využívá při údržbě a péči o dřeviny. Tím dochází ke kvalitní péči o dřeviny i o hospodárné využívání finančních prostředků na údržbu. Pasport zeleně je pravidelně aktualizován. Naposledy leden 2019..

 

Motivace občanů k péči o zelené plochy - "Kytičková soutěž".

MČ Praha 18 dává přednost výstavbě na nevyužitých plochách ve stávajícím zastavěném území před výstavbou na zemědělské půdě. Například přeměna bývalého areálu Avia v novou obytnou část.

Na území MČ nemáme velký problém s invazními rostlinami. Pouze byl zaznamenán výskyt dřevin Borovice černá, Borovice vejmutovka  a v malém množství Dub červený, které byly vysazeny občany. Opatření - zajistíme pomocí webu a tisku lepší informovanost občanů  o  problematice nepůvodních druhů na území MČ Praha 18.

Zástupci MČ Praha 18 se účastní kontrolních dnů v areálu Avia ve věci odstraňování starých ekologických zátěží. MČ v minulých letech nechala vypracovat na území MČ Praha 18 analýzu starých ekologických zátěží.


Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

 Na území MČ Praha 18 patří orná půda do I. třídy. Jedná se o velice kvalitní kulturní vrstvy. Podíl zemědělského půdního fondu z celkové rozlohy MČ Praha 18 činí 25,8%. V roce 2016 a 2017 nebyla na území MČ Praha 18 trvale ani dočasně odňata zemědělská půda ze zemědělského půdního fondu. V roce 2018 bylo na území MČ Praha 18 trvale odňato pouze 1251 m2 zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (třída I) a to z důvodu rozšíření skladových ploch pro již vystavěný obchodní areál. Zaměstnanci MČ Praha 18 provádí kontroly ZPF v terénu a dohlížejí na hospodárné využití skrývaných kulturních vrstev MČ Praha 18 nemá problémy s erozí. Na území MČ Praha 18 nejsou lesy. Nachází se zde lesopark Letńany,.  který je ve správě hl. m. Prahy.  MČ Praha 18 eviduje 29 aktivních zemědělců


Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.4 Kvalita ovzduší

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocenýStav ovzduší v Praze 18 je nepříznivě ovlivňován zejména automobilovou dopravou. Tíživým problémem je zejména komunikace Kbelská, která naneštěstí plní funkci severní části Pražského i Městského okruhu. Hlavním problémem Prahy 18 je pomalá výstavba nadřazené komunikační sítě  - Pražský okruh, Městský okruh). Problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť jsou v Praze 18 minimální. Rodinné domy jsou převážně vytápěny zemním plynem, sídlištní zástavba je napojena na centrální vytápění.Vývoj znečištění ovzduší v Praze 18 lze na základě dostupných ukazatelů  hodnotit jako stabilní s tendencí k mírnému zlepšení. Průměrná roční koncentrace polétavého prachu PM10 na většině území dosahuje nízkých hodnot  v rozmezí pod 22,8µg/m³.Městská část Praha 18 zajišťuje po bobu 9 měsíců čištění chodníků a komunikací. 1x ročně je prováděno blokové čištění komunikací.
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

2 Životní prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V rámci vodoprávního úřadu ÚMČ Prahy 18 vznikl tento první audit, kde je patrné, že problematika šetření a využívání dešťové vody je spolu s čištěním odpadních vod řešena s níže popsanými úspěchy. Pokud se zásadním způsobem nezmění zákony a vodoprávní úřady budou mít i nadále zákonem zakotvené kompetence, bude se stav životního prostředí nadále zlepšovat. Nicméně veškeré snahy musejí být řešeny komplexně, a to včetně zemědělství, které je největším znečišťovatelem podzemních i povrchových vod.Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

 

Na území MČ Praha 18 se nachází Národní přírodní památka Letiště Letňany, Předmětem ochrany je biotop a populace kriticky ohroženého druhu sysla obecného na travnaté ploše letiště Praha Letňany.  Zástupce MČ Praha 18 se účastní jednání (ve věci ochrany sysla obecného) se zástupci AOPK ČR  


MČ Praha 18 připravuje veřejná projednávání velkých stavebních záměrů a změn územního plánu hl. m. Praha. Občané tam vyjadřují své připomínky, které pak MČ Praha 18 zapracovala do připomínek k uvedeným záměrům.  

MČ má vypracovaný pasport zeleně, který využívá při údržbě a péči o dřeviny. Tím dochází ke kvalitní péči o dřeviny i o hospodárné využívání finančních prostředků na údržbu. Pasport zeleně je pravidelně aktualizován. Naposledy leden 2019..

 

Motivace občanů k péči o zelené plochy - "Kytičková soutěž".

MČ Praha 18 dává přednost výstavbě na nevyužitých plochách ve stávajícím zastavěném území před výstavbou na zemědělské půdě. Například přeměna bývalého areálu Avia v novou obytnou část.

Na území MČ nemáme velký problém s invazními rostlinami. Pouze byl zaznamenán výskyt dřevin Borovice černá, Borovice vejmutovka  a v malém množství Dub červený, které byly vysazeny občany. Opatření - zajistíme pomocí webu a tisku lepší informovanost občanů  o  problematice nepůvodních druhů na území MČ Praha 18.

Zástupci MČ Praha 18 se účastní kontrolních dnů v areálu Avia ve věci odstraňování starých ekologických zátěží. MČ v minulých letech nechala vypracovat na území MČ Praha 18 analýzu starých ekologických zátěží.


Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

 Na území MČ Praha 18 patří orná půda do I. třídy. Jedná se o velice kvalitní kulturní vrstvy. Podíl zemědělského půdního fondu z celkové rozlohy MČ Praha 18 činí 25,8%. V roce 2016 a 2017 nebyla na území MČ Praha 18 trvale ani dočasně odňata zemědělská půda ze zemědělského půdního fondu. V roce 2018 bylo na území MČ Praha 18 trvale odňato pouze 1251 m2 zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (třída I) a to z důvodu rozšíření skladových ploch pro již vystavěný obchodní areál. Zaměstnanci MČ Praha 18 provádí kontroly ZPF v terénu a dohlížejí na hospodárné využití skrývaných kulturních vrstev MČ Praha 18 nemá problémy s erozí. Na území MČ Praha 18 nejsou lesy. Nachází se zde lesopark Letńany,.  který je ve správě hl. m. Prahy.  MČ Praha 18 eviduje 29 aktivních zemědělců


Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocenýStav ovzduší v Praze 18 je nepříznivě ovlivňován zejména automobilovou dopravou. Tíživým problémem je zejména komunikace Kbelská, která naneštěstí plní funkci severní části Pražského i Městského okruhu. Hlavním problémem Prahy 18 je pomalá výstavba nadřazené komunikační sítě  - Pražský okruh, Městský okruh). Problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť jsou v Praze 18 minimální. Rodinné domy jsou převážně vytápěny zemním plynem, sídlištní zástavba je napojena na centrální vytápění.Vývoj znečištění ovzduší v Praze 18 lze na základě dostupných ukazatelů  hodnotit jako stabilní s tendencí k mírnému zlepšení. Průměrná roční koncentrace polétavého prachu PM10 na většině území dosahuje nízkých hodnot  v rozmezí pod 22,8µg/m³.Městská část Praha 18 zajišťuje po bobu 9 měsíců čištění chodníků a komunikací. 1x ročně je prováděno blokové čištění komunikací.
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno