Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 13 - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Vojtěch Máca
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Aneta Ečeková Máršálová Praha 13
Hana Zelenková Praha 13
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

4 Doprava

Hodnocení oblasti

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 13 dlouhodobě úzce spolupracuje s organizací ROPID na optimalizaci veřejné dopravy na svém území s důrazem na provázanost autobusové dopravy na páteřní linku metra B. MČ Praha 13 při jednáních s ROPIDEM především zohledňuje připomínky občanů k MHD.

Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podpora veřejné dopravy je obecně na území MČ na dobré úrovni, a to především díky páteřní lince metra. V oblasti podpory alternativní dopravy bych viděl nevyužité příležitosti, mj. potenciál rozšíření sdílených kol (příp. i poněkud kontroverznějších e-koloběžek) na území MČ, kde by mohly uspokojit potřebu přepravy především na kratší vzdálenosti (typicky k/od stanice metra). V tomto směru by mohlo být užitečné seznámit se se zkušenostmi např. Prahy 20, která je zapojena do bikesharingu Freebike.

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V MČ Praha 13 hlavní úlohu v hromadné dopravě hraje trasa metra B, na kterou navazují jednotlivé autobusové linky, u kterých se postupně modernizuje vozový park.

Aktivity vedoucí ke zvyšování atraktivity MHD zajišťuje ROPID. Pražská integrovaná doprava je budována s cílem nabídnout cestujícím kvalitní dopravní obsluhu zaintegrovaného území, která bude nabízet konkurenceschopnou alternativu vůči individuální dopravě. Hromadná doprava je „živý organismus“ a ROPID reaguje úpravou tras, nasazováním spojů dle potřeby. Hl.m.Praha zatraktivnilo veřejnou dopravu snížením ceny ročního kupónu. 

Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Viz poznámka výše k nevyužitým možnostem podpory alternativních druhů dopravy.

4.3 Nízkoemisní vozidla

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

 

Postupné zavádění nízkoemisních vozidel (automobily, bicykly, autobusy apod.).


MČ Praha 13 vlastní 3 elektromobily, které jsou využívány úředníky a organizacemi zřízenými MČ P13. Pro úředníky ÚMČ Praha 13 jsou k dispozici také 4 elektrokola. Zavádění nízkoemisních vozidel v MHD je v kompetenci hl. m. Prahy.

Oblast 4.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kladně hodnotím, že jsou využívány nejen elektromobily, ale i elektrokola.

4.4 Bezpečnost silničního provozu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na území MČ Praha 13 byly realizovány zóny s dopravním omezením (tempo„30“, omezení vjezdu nákladních vozidel...) a obytné zóny. V rámci zón i mimo ně byly realizovány přechody s dělícími ochrannými ostrůvky i přisvětlením.

Snahou MČ Praha 13 je ve spolupráci s hl.m.Prahou zvyšování bezpečnosti chodců, a to přisvětlením přechodů, budováním nových přechodů, úpravou světelné signalizace na stávajících přechodech a budováním ostrůvků mezi jízdními pruhy, aby byl přechod frekventovaných komunikací bezpečnější

Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Opatření ke zvýšení bezpečnosti jsou s ohledem na intenzitu silničního provozu naprosto zásadní a výhledově bude zjevně nezbytné přistoupit k ještě významnější regulaci samotné intenzity provozu.

4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Prioritou hl.m.Prahy i městských částí by mělo být budování parkovišť P+R na okrajových částech hl.m.Prahy, čímž bude omezen vjezd vozidel individuální automobilové dopravy do dalších městských částí.


MČ Praha 13 se snaží prosazovat budování parkovišť P+R u stanice metra Zličín, příp. i v návaznosti na stavbu Radlické radiály by mělo být vybudováno parkoviště P+R u stanice metra Nové Butovice. MČ Praha 13 je připraveno s hl. městem jednat i o jiných vhodných lokalitách v dobré docházkové vzdálenosti ke stanicím metra B, např. v ul. Petržílkova.


Oblast 4.5
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Území hl.m. Prahy patří mezi nejvíce zatížené oblasti znečištěním ovzduší a souvisí zejména se značným dopravním zatížením (Ročenka ČHMÚ 2019), v posledních minimálně 10 letech bez výraznějšího poklesu. Platí to i pro MČ, kde průměrné koncentrace prachových částic PM10 na monitorovací stanici Praha-Stodůlky (roční průměr 24 ug/m3 v loňském roce) překračují limitní hodnotu doporučenou Světovou zdravotnickou organizací (20 ug/m3; WHO Air Quality Guidelines). 

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

4 Doprava

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Hodnocení je provedeno na úrovni odpovídající kategorii C, a po provedeném doplnění indikátorů považuji hodnocení za akceptovatelné.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit v převažující míře používá povinné a doporučené indikátory, v některých případech však nejsou pro úroveň MČ dostupné (např. přeprava cestujících MHD).

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 13 dlouhodobě úzce spolupracuje s organizací ROPID na optimalizaci veřejné dopravy na svém území s důrazem na provázanost autobusové dopravy na páteřní linku metra B. MČ Praha 13 při jednáních s ROPIDEM především zohledňuje připomínky občanů k MHD.

Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podpora veřejné dopravy je obecně na území MČ na dobré úrovni, a to především díky páteřní lince metra. V oblasti podpory alternativní dopravy bych viděl nevyužité příležitosti, mj. potenciál rozšíření sdílených kol (příp. i poněkud kontroverznějších e-koloběžek) na území MČ, kde by mohly uspokojit potřebu přepravy především na kratší vzdálenosti (typicky k/od stanice metra). V tomto směru by mohlo být užitečné seznámit se se zkušenostmi např. Prahy 20, která je zapojena do bikesharingu Freebike.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V MČ Praha 13 hlavní úlohu v hromadné dopravě hraje trasa metra B, na kterou navazují jednotlivé autobusové linky, u kterých se postupně modernizuje vozový park.

Aktivity vedoucí ke zvyšování atraktivity MHD zajišťuje ROPID. Pražská integrovaná doprava je budována s cílem nabídnout cestujícím kvalitní dopravní obsluhu zaintegrovaného území, která bude nabízet konkurenceschopnou alternativu vůči individuální dopravě. Hromadná doprava je „živý organismus“ a ROPID reaguje úpravou tras, nasazováním spojů dle potřeby. Hl.m.Praha zatraktivnilo veřejnou dopravu snížením ceny ročního kupónu. 

Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Viz poznámka výše k nevyužitým možnostem podpory alternativních druhů dopravy.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

 

Postupné zavádění nízkoemisních vozidel (automobily, bicykly, autobusy apod.).


MČ Praha 13 vlastní 3 elektromobily, které jsou využívány úředníky a organizacemi zřízenými MČ P13. Pro úředníky ÚMČ Praha 13 jsou k dispozici také 4 elektrokola. Zavádění nízkoemisních vozidel v MHD je v kompetenci hl. m. Prahy.

Oblast 4.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kladně hodnotím, že jsou využívány nejen elektromobily, ale i elektrokola.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na území MČ Praha 13 byly realizovány zóny s dopravním omezením (tempo„30“, omezení vjezdu nákladních vozidel...) a obytné zóny. V rámci zón i mimo ně byly realizovány přechody s dělícími ochrannými ostrůvky i přisvětlením.

Snahou MČ Praha 13 je ve spolupráci s hl.m.Prahou zvyšování bezpečnosti chodců, a to přisvětlením přechodů, budováním nových přechodů, úpravou světelné signalizace na stávajících přechodech a budováním ostrůvků mezi jízdními pruhy, aby byl přechod frekventovaných komunikací bezpečnější

Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Opatření ke zvýšení bezpečnosti jsou s ohledem na intenzitu silničního provozu naprosto zásadní a výhledově bude zjevně nezbytné přistoupit k ještě významnější regulaci samotné intenzity provozu.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Prioritou hl.m.Prahy i městských částí by mělo být budování parkovišť P+R na okrajových částech hl.m.Prahy, čímž bude omezen vjezd vozidel individuální automobilové dopravy do dalších městských částí.


MČ Praha 13 se snaží prosazovat budování parkovišť P+R u stanice metra Zličín, příp. i v návaznosti na stavbu Radlické radiály by mělo být vybudováno parkoviště P+R u stanice metra Nové Butovice. MČ Praha 13 je připraveno s hl. městem jednat i o jiných vhodných lokalitách v dobré docházkové vzdálenosti ke stanicím metra B, např. v ul. Petržílkova.


Oblast 4.5
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Území hl.m. Prahy patří mezi nejvíce zatížené oblasti znečištěním ovzduší a souvisí zejména se značným dopravním zatížením (Ročenka ČHMÚ 2019), v posledních minimálně 10 letech bez výraznějšího poklesu. Platí to i pro MČ, kde průměrné koncentrace prachových částic PM10 na monitorovací stanici Praha-Stodůlky (roční průměr 24 ug/m3 v loňském roce) překračují limitní hodnotu doporučenou Světovou zdravotnickou organizací (20 ug/m3; WHO Air Quality Guidelines). 

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
 • dobrá dopravní obslužnost MHD ve směru do centra Prahy,
 • postupné rozvíjení a doplňování infrastruktury pro alternativní (nemotorovou) dopravu,
 • provozování bezemisních vozidel,
 • zavedeny zóny s dopravním omezením / obytné zóny,
 • zpracovaný strategický plán,
 • alespoň zárodečně existuje infrastruktura pro alternativní pohony.


VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
 • značná část cílů častých cest (zaměstnání, školy, nemocnice, úřady atd.) mimo území MČ,
 • omezený potenciál pro multimodalitu kvůli nedostatečné kapacitě P+R,
 • prakticky téměř nevyužity systémy regulace parkování.
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
 • snižování potřeby využití IAD pro krátké cesty, např. prostřednictvím rozvoje sdílené mobility (primárně nemotorové),
 • uplatňování podmínek využívání environmentálně šetrných vozidel ve výběrových řízeních na zajištění služeb pro MČ,
 • zavedení systému regulace parkování.
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
 • další navýšení intenzity dopravy,
 • dlouhodobé vlivy expozice znečištěnému ovzduší,
 • další odklady dobudování nadřazené silniční infrastruktury (MO, D0, Radlická radiála),
 • jejich zprovoznění povede k indukci další dopravy.
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Sebehodnocení je provedeno na úrovni odpovídající kategorii C. MČ by měla proaktivně rozvíjet příležitosti pro rozvoj nemotorové dopravy, regulovat parkování a snižovat potřebu používání IAD pro krátké cesty.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

V auditu dopravy MČ odpověděla na všechny návodné otázky a uvedla hodnoty většiny indikátorů. Z uvedených odpovědí a indikátorů je zjevné, že si MČ uvědomuje potřebu řešit dopravu na svém území a zároveň omezené možnosti řešení. Je však třeba si uvědomit, že dokončení nadřazených dopravních komunikací (okruhy, Radlická radiála), samo o sobě problém nevyřeší (jak ostatně ukazuje příklad tunelu Blanka). Naopak, s realizací regulačních opatření není vhodné čekat až na jejich dokončení, protože by to znamenalo vystavovat obyvatele MČ zátěži znečištěného ovzduší, hluku a dalších negativních vlivů po dobu řádově další desítky let. 

Aktivity MČ by se proto měly odehrávat v celé šíři možných opatření od těch, které redukují potřebu cestování (elektronizace, homeworking, atd.), přes podporu přesunu na bezemisní a nízkoemisní dopravu (vč. MHD) až po zlepšování využívaných dopravních prostředků. Využívání elektromobilů a elektrokol je dobrým příkladem posledně uvedeného.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek