Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 12 - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Jiřina Vargová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Alena Dziadkiewiczová Praha 12
Denisa Vildmanová Praha 12
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

10 Globální odpovědnost

Hodnocení oblasti

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V porovnání s jinými municipalitami, má samospráva MČ Praha 12 v této kapitole GO rezervy (viz. níže jednotlivé podkapitoly). Vzhledem k tomu, že si je vedení tohoto stavu vědomo a pustilo se nejen do aktualizace SPUR Prahy 12 (předpokládané ukončení zpracování jaro 2020), ale i do navazující součásti, tj. do zpracování Akčního plánu podpory aktivit globální odpovědnosti této MČ, jehož součástí bude i řešení globální odpovědnosti veřejné správy Prahy 12, navrhuji stávající stav v této kapitole hodnotit coby uspokojivý.

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na základě zrealizovaných aktivit (viz. podkapitoly 10.2.1. + 10.2.2.), je možné uvedené snahy směřující ke zvyšování povědomí o globálních souvislostech a odpovědnosti mezi veřejností Prahy 12, hodnotit úrovní dobrou (+1).

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Z uvedených informací lze ohodnotit přístup MČ k systematickému řešení energetických problémů, potažmo ke zmírňování klimatických změn, coby uspokojivý.


Nutno však apelovat na potřebu sledovat ekologickou, potažmo uhlíkovou stopu, a to z důvodů zjišťování nejen efektivity realizovaných opatření vůči klimatickým změnám, potažmo globální odpovědnosti, ale i z hlediska jejich vývojových trendů za území MČ. Sledování těchto indikátorů není nutné provádět každoročně, stačí v delších časových periodách.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

10 Globální odpovědnost

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je přehledný a srozumitelný.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Po doplnění OK.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ne

MČ Praha 12 zatím nepřistoupila k vyhodnocení ani ekologické stopy (hl.indik.), ani stopy uhlíkové (doplň.indik.), nesnažila se využít ani hodnocení místního příspěvku ke globálním změnám klimatu.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V porovnání s jinými municipalitami, má samospráva MČ Praha 12 v této kapitole GO rezervy (viz. níže jednotlivé podkapitoly). Vzhledem k tomu, že si je vedení tohoto stavu vědomo a pustilo se nejen do aktualizace SPUR Prahy 12 (předpokládané ukončení zpracování jaro 2020), ale i do navazující součásti, tj. do zpracování Akčního plánu podpory aktivit globální odpovědnosti této MČ, jehož součástí bude i řešení globální odpovědnosti veřejné správy Prahy 12, navrhuji stávající stav v této kapitole hodnotit coby uspokojivý.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na základě zrealizovaných aktivit (viz. podkapitoly 10.2.1. + 10.2.2.), je možné uvedené snahy směřující ke zvyšování povědomí o globálních souvislostech a odpovědnosti mezi veřejností Prahy 12, hodnotit úrovní dobrou (+1).

Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Z uvedených informací lze ohodnotit přístup MČ k systematickému řešení energetických problémů, potažmo ke zmírňování klimatických změn, coby uspokojivý.


Nutno však apelovat na potřebu sledovat ekologickou, potažmo uhlíkovou stopu, a to z důvodů zjišťování nejen efektivity realizovaných opatření vůči klimatickým změnám, potažmo globální odpovědnosti, ale i z hlediska jejich vývojových trendů za území MČ. Sledování těchto indikátorů není nutné provádět každoročně, stačí v delších časových periodách.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

 • dobrá spolupráce MČ s organizacemi EVVO;

 • již zaveden systém ke zvyšování komunitního povědomí občanů Prahy 12 o tématech udržitelného rozvoje, globálních souvislostech a odpovědnostech;

 • zpracována energetická koncepce MČ;

 • zřízena pozice energetického manažera;

 • zpracována energetická pasportizace objektů ve vlastnictví MČ;

 • realizace opatření vedoucí k energetickým úsporám provozu těchto objektů;

 • dobrá praxe v realizaci i podpoře jiných projektů s efekty k UR;

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

 • zatím neschválený nový Strategický plán udržitelného rozvoje Prahy 12 a navazující akční plán zaměřený na podporu aktivit globální odpovědnosti, včetně etického obchodu;

 • absence hodnocení ekologické stopy pro území MČ;

 • absence hodnocení uhlíkové stopy či místního příspěvku ke globálním změnám klimatu;

 • nízká úroveň i znalost spolupráce či širokospektrální pomoci na území MČ existující, a to subjektům z rozvojových oblastí a humanitárně potřebným;

 • absence partnerství s municipalitou z rozvojové země;

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

 • formou intenzivní propagační podpory a užší spolupráce s místními i okolními subjekty, lze postupně rozšiřovat nejen informace o etickém a udržitelném obchodování, ale také podporovat příležitosti a možnosti k jejich realizaci na území ;

 • rozšířením širšího spektra kampaní UR, osvěty o globálních souvislostech a podporou motivačních soutěží, lze docílit nejen vyšší míru povědomí, ale i aktivního zapojení místních subjektů a komunity do realizace aktivit s pozitivními efekty vůči UR a GO;

 • zavedením pravidelné finanční podpory z rozpočtu MČ na rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc, vč. zavedení pravidel pro její poskytování, lze předpokládat rozšíření realizačního spektra projektů s efekty vůči UR a GO a s pomocí rozvojovým oblastem i potřebným, a to projektů realizovaných nejen organizacemi MČ, ale i ostatními místními subjekty;

 • posílením sběru dat potřebných pro analýzy ekologických i uhlíkových stop a jejich pravidelným vyhodnocováním (optimálně po 5. letech), je možné nejen sledovat vývojové trendy vlivů aktivit odehrávajících se na území MČ na prostředí a klima, ale i identifikovat míry pozitivního či negativního ovlivňování prostředí a klimatu významnými aktivitami na území již realizovanými či probíhajícími;

 • přebíráním příkladů dobrých praxí z realizací projektů posilujících UR a GO, a to nejen od municipalit a subjektů ČR či zahraničních, ale i prostřednictvím členství v některé z dalších mezinárodních organizací podporujících UR a GO, lze urychlit a zkvalitnit celý systém zavádění principů UR i GO do praxe na území Prahy 12;

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

 • okolnosti vedoucí ke změnám vůle vedení a zastupitelů Prahy 12 zavádět principy UR a GO do běžné praxe;

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Tento audit je předkládán municipalitou kategorie C prvním rokem. K IX/2019 byl zjištěn následující stav sledování a plnění indikátorů za globální odpovědnost (GO).

Z 5. hlavních indikátorů GO:

 • 1x úroveň dobrá (1) – u spolupráce MČ se střediskem EVVO či s jinou organizací EV+GV;

 • 3x úroveň uspokojivá (0) – u podpory etického obchodu municipalitou, u globálního partnerství a u konání osvětových akcí ke změnám klimatu;

 • 1x úroveň velmi špatná (-2) – absence vyhodnocování ekologické stopy.

Z 5. doplňkových indikátorů GO:

 • 1x úroveň velmi dobrá (2) – u praxe v oblasti realizace projektů s pozitiv. efekty vůči UR;

 • 2x úroveň uspokojivá (0) – u poskytování příspěvků na humanitární nebo rozvojovou pomoc a v zastoupení města u mezinár. org. zabývající se UR;

 • 2x úroveň špatná (-1) absence partnerství s municipalitou z rozvojové země + absence sledování emisí CO2, návazně absence vyhodnocování uhlíkové stopy.


Pro zlepšování tohoto stavu doporučuji (s ohledem na priority důležitosti hlavních, potažmo doplňkových indikátorů) následující kroky:

 • udržet dobrou úroveň aktivit tvořících silné stránky SWOT analýzy stavu GO;

 • zvýšit úsilí k rozšiřování a zkvalitňování aktivit nyní hodnocených pouze coby uspokojivých či špatných + skýtajících příležitosti pro zlepšení stavu GO na území Prahy 12, viz. příležitosti SWOT analýzy;

 • v závislosti na možnostech MČ postupně odstraňovat slabé stránky SWOT analýzy.


3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Z pohledu kategorie C, byť jsou v tomto prvním auditu globální oblasti identifikovány slabé stránky, lze úroveň založení potřebného systému realizace aktivit přispívajících k postupnému zkvalitňování jednotlivých podoblastí tématu GO, a to jak v rámci komunity, tak municipality městské části Praha 12, hodnotit za uspokojivou.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek