Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 12 - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Olga Škochová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Alena Dziadkiewiczová Praha 12
Denisa Vildmanová Praha 12
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

8 Kultura a volný čas

Hodnocení oblasti

8.1 Vztah města ke kultuře

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kultura je v MČ Praha 12 dlouhodobě zakotvena mezi témata, kterými se zabývá Strategický plán MČ. Všechny kapitoly strategického plánu byly projednány s veřejností. Na úrovni Prahy se jedná o nadstandartní postup, MČ Prahy neměly a nemají povinnost strategické plán vytvářet.

 

Výdaje na kulturu jsou stabilní a srovnatelné s obdobně velkými MČ např. Prahou 14, do kulturního vyžití obyvatel pak investuje Praha 12 obdobné prostředky, jako významně větší sousední Praha 4. V celkových výdajích na jednoho obyvatele MČ (necelých 200 Kč na obyv.) se pak staví po bok Prahy, 5 a 11 a v letech 2011 – 2015 byla v na začátku poslední třetiny. *

 

Příspěvkové organizace MČ nemají vlastní strategické dokumenty, jejich činnost se řídí zřizovací listinou, knihovna je metodicky vedena Městskou knihovnou v Praze.

MČ patří mezi 3 z celkových 57 pražských městské části, které zřizují knihovnu jako příspěvkovou organizaci, dotovanou z rozpočtu MČ. Dále patří ke 12 z celkových 57 MČ, které zřizují příspěvkovou organizace v oblasti kultury **. MČ tedy patří k těm městským částem Prahy, které pozitivně vyhodnotily relevanci udržení vlastní organizace. Vzhledem k umístění v okrajové části Prahy zde totiž nemají, vyjma pražské městské knihovny, své pobočky žádné významné kulturní instituce. Residenční i urbánní charakter čtvrti (zejména sídlištní část) také významně nepřitahuje k vytváření kulturní nabídky stran soukromého sektoru ať ziskového či neziskového.

 

 

Výše dotačních prostředků je stabilní, proces výběru projektů je standartní. Dle předloženého seznamu podpořených projektů MČ podporuje celou škálu tradičních akcí a umí podpořit i nové nápady.

 

Z textového popisu v auditu nevyplývá, jak jsou obslouženy cílové skupiny. Nabídku je možné vyčíst z webových stránek organizací i z podpořených projektů v rámci dotačního řízení. Pro příště by bylo vhodné, aby příklady projektů či programů zpracovatel uvedl přímo v textu auditu. A to zejména pro to, že dle zákona o hl. m. Praze je povinností obsloužit kulturní potřeby obyvatel zejména úkolem centrální městské správy. MČ se mají věnovat zejména podpoře cílových skupin, které jsou ohrožené nějakou formou vyloučení, či jsou jinak rizikové, nebo potřebují mít kulturní nabídkou dostupnou v místě.

 

MČ identifikuje potřebnost víceúčelového sálu, jehož vybudování plánuje v nové budově radnice. Zřejmě nereflektovanou skutečností je celkové rozložení a vybavenosti kulturně komunitní infrastrukturou v území. Dle Analýzy Infrastrukturních potřeb hl. m. Prahy IPR Praha (2019) patří bilanční územní celek Modřany východ k jednomu z nejlépe vybavených kulturně komunitní infrastrukturou ve vztahu k intenzitě osídlení území, naopak Modřany západ a Praha 12 - Kamýk a Libuš k těm, kde bude růst deficit komunitní vybavenosti tak vybavenosti knihovnami vzhledem k plánované zástavbě, za deficitní území v případě knihoven jsou v blízké budoucnosti považovány i Komořany. MČ by měla uvažovat, zda a jak bude tuto situaci řešit, zda např. v těchto částech bude spolupracovat na vytvoření infrastruktury se soukromými investory a chytře plánovat revitalizaci veřejné vybavenosti tak, aby mohla plnit potřebné funkce, včetně kulturních a komunitních. V tomto smyslu je plánovaný sál v nové budově radnice součástí dobře vybaveného území a deficitní území neřeší, respektive je logickou funkční i reprezentativní součástí centra správy území a jeho cílem je řešit deficity v území jako celku, nikoliv jeho částí.

 

* Financování kultury a Praha (díl 1) Výdaje městských částí hlavního města Prahy na kulturu, IPR 2017

** Dtto

8.2 Vztah k historickému dědictví

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kulturní dědictví je součástí témat, která zahrnuje Strategický plán a je s ním počítáno i při zpracování dokumentu pro další období. MČ se věnuje revitalizaci památkových objektů ve svém vlastnictví. S výborným výsledkem revitalizovala Viniční domek, který plní širokou škálu funkcí.

Grantový systém se aktivitám z oblasti kulturního dědictví nebrání, nicméně, dle přiloženého seznamu po realizaci projektů spojených s kulturním dědictvím není "zdola" podstatná poptávka vyjma projektů spojených se stým výročím republiky let republiky. Iniciativa k realizaci aktivit spojených s kulturním dědictvím tak je na straně MČ a jí zřizovaných organizací, které se tematice věnují. Např. Karlovské výročí, na které MČ získala i dotace z Ministerstva kultury nebo právě 100 let republiky. MČ má snahu kulturní památky zpřístupňovat veřejnosti aktivním programem, unikátní je jistě archeologická expozice o době bronzové v komplexu viničního domku.

8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Městská část pořádá i podporuje řadu akcí. Pro realizaci kulturní nabídky MČ zřizuje jak vlastní organizace, tak vytváří standartní transparetntní podmínky pro podporu neziskových organizací. Propagační kanály noviny i web propagují komplexní dění na MČ, nikoliv jenom aktivity pořádané MČ. 

8.4 Atraktivita a vzhled města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocenýOblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Hodnocení 1 Městská část si uvědomuje důležitost atraktivity vzhladu města pro své obyvatele. Aktivně sleduje trendy i progresivní metodické materiály připravované hl. m. Prahou. Připravila a připravuje řadu revitalizačních projektů dobré architektonické i uživatelské kvaility. Pro zapojení obyvatel do rozhodování využívá standartích nástrojů participace a promýšlí i další kanály participace a komunikace s občany, ke zlepšování kvality míst setkávání ve veřejném prostoru. Reaguje na progresivní podněty soukromých investorů k realizaci dočasného využití brownfieldů v době před započetám stavby, které se stávají prostorem pro volnočasové vyžití místních. 

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

8 Kultura a volný čas

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano

Hodnotitelka si vyžádala pro oponenturu doplnění nebo vyčištění textu u některých dpovědí, které přesně specifikovala u konkrétních otázek. Zpracovatel totiž na některé otázky odpovídal spíše ze široka a bylo třeba zaostření na přesněnjší odpověď. U některých odpovědí bylo doplnění precizní u některých pouze částečné. Hodnotitelka také zpracovatele zřejmě nedostatečně motivovala, aby nad rámec využil srovnávací materiály zpracované IPR Praha pro oblast financování kultury v MČ Prahy a analýzu infrastrukturních potřeb, které jsou pro MČ velmi cenné právě pro srovnání s jinými částmi Prahy i pro zjištění deficitů na svém území. Zpracovateleka některé údaje doplnila v rámci hodnocení. 

Při příštím hodnocneí doporučuji více prostudovat návodné otázky i indikátory a snažit se odpovědět na položenou otázku více přesně. V případě některých otázek zpracovatel odpovídá více ze široka nebo trochu na něco jiného. Je možné, že na některé otázky není snadné odpovědět a ani návodné indikátory nenavigují zpracovatele dostatečně, v tom případě doporučuji intenzivnější komunikaci s metodickým pracovištěm nebo požádat o dovysvětlení oponenta. 

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

U většiny otázek lze odpovědi vyčíst. Pokud není odpověď v textu, je uveden odkaz, kde je možné další informace dohledat. 

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Indikátory jsou využívány v míře, která odpovídá úrovni auditu (C). Při dalším hodnocení je určitě možné se nad indikátory zamyslet do větší hloubky a odpovědi lépe strukturovat právě podle indikátorů. Indikátory navádějí k přesnější specifikaci odpovědi na danou otázku, upřesňují, co je pro hodnocení podstatné a ukazují, co bude také podstatné pro hodnocení trendu v dalším kole.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kultura je v MČ Praha 12 dlouhodobě zakotvena mezi témata, kterými se zabývá Strategický plán MČ. Všechny kapitoly strategického plánu byly projednány s veřejností. Na úrovni Prahy se jedná o nadstandartní postup, MČ Prahy neměly a nemají povinnost strategické plán vytvářet.

 

Výdaje na kulturu jsou stabilní a srovnatelné s obdobně velkými MČ např. Prahou 14, do kulturního vyžití obyvatel pak investuje Praha 12 obdobné prostředky, jako významně větší sousední Praha 4. V celkových výdajích na jednoho obyvatele MČ (necelých 200 Kč na obyv.) se pak staví po bok Prahy, 5 a 11 a v letech 2011 – 2015 byla v na začátku poslední třetiny. *

 

Příspěvkové organizace MČ nemají vlastní strategické dokumenty, jejich činnost se řídí zřizovací listinou, knihovna je metodicky vedena Městskou knihovnou v Praze.

MČ patří mezi 3 z celkových 57 pražských městské části, které zřizují knihovnu jako příspěvkovou organizaci, dotovanou z rozpočtu MČ. Dále patří ke 12 z celkových 57 MČ, které zřizují příspěvkovou organizace v oblasti kultury **. MČ tedy patří k těm městským částem Prahy, které pozitivně vyhodnotily relevanci udržení vlastní organizace. Vzhledem k umístění v okrajové části Prahy zde totiž nemají, vyjma pražské městské knihovny, své pobočky žádné významné kulturní instituce. Residenční i urbánní charakter čtvrti (zejména sídlištní část) také významně nepřitahuje k vytváření kulturní nabídky stran soukromého sektoru ať ziskového či neziskového.

 

 

Výše dotačních prostředků je stabilní, proces výběru projektů je standartní. Dle předloženého seznamu podpořených projektů MČ podporuje celou škálu tradičních akcí a umí podpořit i nové nápady.

 

Z textového popisu v auditu nevyplývá, jak jsou obslouženy cílové skupiny. Nabídku je možné vyčíst z webových stránek organizací i z podpořených projektů v rámci dotačního řízení. Pro příště by bylo vhodné, aby příklady projektů či programů zpracovatel uvedl přímo v textu auditu. A to zejména pro to, že dle zákona o hl. m. Praze je povinností obsloužit kulturní potřeby obyvatel zejména úkolem centrální městské správy. MČ se mají věnovat zejména podpoře cílových skupin, které jsou ohrožené nějakou formou vyloučení, či jsou jinak rizikové, nebo potřebují mít kulturní nabídkou dostupnou v místě.

 

MČ identifikuje potřebnost víceúčelového sálu, jehož vybudování plánuje v nové budově radnice. Zřejmě nereflektovanou skutečností je celkové rozložení a vybavenosti kulturně komunitní infrastrukturou v území. Dle Analýzy Infrastrukturních potřeb hl. m. Prahy IPR Praha (2019) patří bilanční územní celek Modřany východ k jednomu z nejlépe vybavených kulturně komunitní infrastrukturou ve vztahu k intenzitě osídlení území, naopak Modřany západ a Praha 12 - Kamýk a Libuš k těm, kde bude růst deficit komunitní vybavenosti tak vybavenosti knihovnami vzhledem k plánované zástavbě, za deficitní území v případě knihoven jsou v blízké budoucnosti považovány i Komořany. MČ by měla uvažovat, zda a jak bude tuto situaci řešit, zda např. v těchto částech bude spolupracovat na vytvoření infrastruktury se soukromými investory a chytře plánovat revitalizaci veřejné vybavenosti tak, aby mohla plnit potřebné funkce, včetně kulturních a komunitních. V tomto smyslu je plánovaný sál v nové budově radnice součástí dobře vybaveného území a deficitní území neřeší, respektive je logickou funkční i reprezentativní součástí centra správy území a jeho cílem je řešit deficity v území jako celku, nikoliv jeho částí.

 

* Financování kultury a Praha (díl 1) Výdaje městských částí hlavního města Prahy na kulturu, IPR 2017

** Dtto

Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kulturní dědictví je součástí témat, která zahrnuje Strategický plán a je s ním počítáno i při zpracování dokumentu pro další období. MČ se věnuje revitalizaci památkových objektů ve svém vlastnictví. S výborným výsledkem revitalizovala Viniční domek, který plní širokou škálu funkcí.

Grantový systém se aktivitám z oblasti kulturního dědictví nebrání, nicméně, dle přiloženého seznamu po realizaci projektů spojených s kulturním dědictvím není "zdola" podstatná poptávka vyjma projektů spojených se stým výročím republiky let republiky. Iniciativa k realizaci aktivit spojených s kulturním dědictvím tak je na straně MČ a jí zřizovaných organizací, které se tematice věnují. Např. Karlovské výročí, na které MČ získala i dotace z Ministerstva kultury nebo právě 100 let republiky. MČ má snahu kulturní památky zpřístupňovat veřejnosti aktivním programem, unikátní je jistě archeologická expozice o době bronzové v komplexu viničního domku.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Městská část pořádá i podporuje řadu akcí. Pro realizaci kulturní nabídky MČ zřizuje jak vlastní organizace, tak vytváří standartní transparetntní podmínky pro podporu neziskových organizací. Propagační kanály noviny i web propagují komplexní dění na MČ, nikoliv jenom aktivity pořádané MČ. 

Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocenýOblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Hodnocení 1 Městská část si uvědomuje důležitost atraktivity vzhladu města pro své obyvatele. Aktivně sleduje trendy i progresivní metodické materiály připravované hl. m. Prahou. Připravila a připravuje řadu revitalizačních projektů dobré architektonické i uživatelské kvaility. Pro zapojení obyvatel do rozhodování využívá standartích nástrojů participace a promýšlí i další kanály participace a komunikace s občany, ke zlepšování kvality míst setkávání ve veřejném prostoru. Reaguje na progresivní podněty soukromých investorů k realizaci dočasného využití brownfieldů v době před započetám stavby, které se stávají prostorem pro volnočasové vyžití místních. 

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

§  Dlouhodobě zpracovávané strategické dokumenty se zapojením obyvatel, které odrážejí téma kultury, památkové péče i vzhledu města

§  Vlastní příspěvkové organizace v oblasti kultury, které zajišťují nabídku kulturního vyžití pro obyvatele

§  Otevřený grantový systém pro široké spektrum aktérů, který podporuje tradiční akce i nové nápady

§  MČ aktivně podporuje organizace, které vytváří podmínky pro spolupráci neziskových organizací spolků i zapojení organizací MČ

§  Vysoká kvalita revitalizace památkových objektů

§  Aktivní přístup k rozvoji veřejného prostoru, který sleduje trendy včetně zapojení veřejnosti do zadání revitalizací

§  MČ reaguje aktivně na inovativní podněty soukromého sektoru při využití nevyužívaných území před započetím stavby – projekt Cukrkandl, který nabízí dočasné využití venkovního areálu bývalého Modřanského pivovaru

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

§  Zřizované organizace mají neaktuální formu prezentace v online prostředí – neatraktivní design webových stránek

§  Městská část pravděpodobně nereflektuje rostoucí deficity kulturně komunitní vybavenosti v lokalitách Modřany Západ, Praha 12 Kamýk a Libuš a Komořany.

§  V přepočtu výdajů na jednoho obyvatele se MČ nachází až na konci 2/3 mezi Pražskými MČ.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

§  Zájem soukromého sektoru i budoucích obyvatel na spolupráci na zajištění komunitní infrastruktury.  

§  Zájem hl. m. Prahy a jeho zřizovaných organizací na koncepčním rozvoji kulturně komunitní infrastruktury v lokalitách, zejména městské knihovny.

§  Nově přicházející obyvatelé do nové zástavby se zájmem o aktivní městský životní styl a se zájem o aktivity ve svém okolí – Modřany, Komořany

§  Přítomnost silně společensky zodpovědných investorů v některých lokalitách (Modřanský Cukrovar)

§  Připravovaný dotační progam hl. m. Prahy v oblasti komunitního rozvoje a kultury

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Lépe reflektovat, jak jsou podchyceny jednotlivé cílové skupiny a jejich zpětnou vazbu k nabízenému programu MČ a jejími organizacemi. Vést v patrnosti, jak kulturní organizace zřizované MČ na jednotlivé cílové skupiny dosáhnou, zda některé cílové skupiny tyto organizace nepodchycují, proč a zda to je problém.

 

Dále lépe reflektovat a popsat, kdo v MČ nabídku pro tyto cílové skupiny zajišťuje a jaká je jeho znalost zpětné vazby k nabídce kulturního vyžití v MČ.

 

Modernizovat prezentaci zřizovaných organizací a zvýšit její atraktivitu v online prostředí.

 

O lokalitách MČ, která jsou z pohledu vybavenosti kulturně komunitní infrastrukturou považovány za deficitní uvažovat v celkovém kontextu veřejné vybavenosti. Přemýšlet o synergiích veřejné vybavenosti typicky v kombinaci: škola, komunitní centrum, knihovna, využívat metodické spolupráce s Městskou knihovnou v Praze.

 

Zajímat se nově připravované nástroje podpory hl. m. Prahy a novou kulturní politiku, realizovat aktivní networking v rámci nabízených setkání radní pro kulturu hl. m. Prahy s městskými částmi.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek